Core Value

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จัก Core Value กันมาบ้างแล้ว

Core Value คือค่านิยมหลักขององค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรตระหนักได้ว่า..

#องค์กรเราคือใคร?
#องค์กรเราเกิดขึ้นมาทำไม?
#องค์กรเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร?
#องค์กรเรามีเป้าหมายหลักคืออะไร?

สิ่งเหล่านี้จะช่วยกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย ช่วยให้คนในทีมเกิดการสื่อสารระหว่างกัน มองภาพเดียวกัน รวมถึงสร้างความผูกพันในองค์กร 🥰

APOLLO 21 เป็นองค์กรยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ไฟแรง จึงให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย วัฒนธรรมการทำงานที่อพอลโล่ 21 คือชิลได้แต่งานต้องได้มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ที่อพอลโล่ 21 เน้น Culture การทำงานแบบตะวันตกที่ให้ความสำคัญในเรื่อง Work-Life-Balance การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา การเปิดรับความคิดเห็นบนหลักของเหตุและผลอย่างมืออาชีพและการทำงานที่เน้น Teamwork เป็นสำคัญเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ล้วนไม่อาจเกิดขึ้นจากคนๆ เดียวได้ แต่มันเกิดขึ้นจากการร่วมมือของคนหลายๆ คนนั่นเอง 🤝

บทความนี้ เราจะมาเปิดเผย Core Value หลักของชาว APOLLO 21 ให้ทุกคนได้ทราบกัน ไปดูกันเล้ยยย 😊

1) Professionalism ความเป็นมืออาชีพ 👍
========================
“Professionalism’ is commonly understood as an individual’s adherence to a set of standards, code of conduct or collection of qualities that characterize accepted practice within a particular area of activity” Universities UK et al. 2004

“ความมืออาชีพ’ ถูกนิยามและเข้าใจในมุมกว้างว่าเป็นคุณภาพที่คนๆ หนึ่งจะสามารถยึดถือต่อมาตรฐาน กฏระเบียบปฏิบัติ รวมถึงการทำงานให้ได้คุณภาพในด้านต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ในสาขานั้นๆ ได้”

– Discipline ความมีวินัย 📅
คนที่มีวินัยเมื่อได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาที่ดีเพื่อให้มุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าอย่างไรวันใดวันหนึ่งเขาก็จะเข้าถึงเส้นชัยที่เขาได้วาดหวังไว้ วินัยจะช่วยส่งเสริมการฝึกฝนและเรียนรู้ การมีวินัยจะช่วยให้สิ่งที่ทำสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลองฝึกการสร้างวินัยง่ายๆ ด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆ รายวันว่าแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วทำให้สำเร็จ เพื่อเป็นการเริ่มต้นฝึกวินัยในตัวเอง

– Responsibility ความรับผิดชอบ 🧑‍💻
งานทุกงานอาศัยความเชื่อใจซึ่งกันและกันภายในทีม ความรับผิดชอบจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ รับผิดชอบต่อคำพูด การกระทำ และภาระหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน ดั่งที่ Uncle Ben ของสไปเดอร์แมนได้กล่าวไว้ “พลังที่ยิ่งใหญ่มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่”

– Respect ความเคารพและการให้เกียรติ 😊
แทบทุกองค์กรเต็มไปด้วยความหลากหลายของพนักงาน ทั้งบุคลิก เพศ ความสนใจ และ Generation จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างหรืออาจเกิดความขัดแย้งกันระหว่างงานบ้าง แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกัน ฉะนั้นการรับฟังกันอย่างเข้าใจ เคารพและให้เกียรติกันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ความเคารพและให้เกียรติถือเป็นหัวใจสำคัญพื้นฐานที่สุดของความเป็นมืออาชีพ

2) Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ 💡
========================
ความฉลาดทางอารมณ์ คือการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์และเข้าใจผู้อื่น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองทำสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เรารับมือกับปัญหาได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น

– Empathy ความเข้าอกเข้าใจ 💞
การเข้าใจเหตุผลและความรู้สึกผ่านมุมมองของผู้อื่น หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อที่จะได้มองอีกฝ่ายอย่างเข้าใจ สามารถรับรู้ถึงปัญหาและความรู้สึกที่เขากำลังเผชิญอยู่ได้ เพราะมนุษย์เรามีความรู้สึกต่างกัน บางคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่บางคนอาจรู้สึกหนักหนา ซึ่งการที่จะทำให้สถานการณ์ไม่แย่ลงไปกว่าเดิม นั่นก็คือการมี Empathy ซึ่งกันและกัน รับฟังอย่างเข้าใจ นึกถึงผู้อื่นบ้าง ไม่ตัดสินไปก่อน ให้กำลังใจ และช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับคนรอบๆ ข้าง

– Resilience ความยืดหยุ่น 🏃‍♂️
“Fail fast, Learn from it, then Move on.” ทุกครั้งที่เจอปัญหาหรือความยากลำบาก เราต้องมองไปข้างหน้า และเมื่อใดที่เราล้ม เราต้องลุกขึ้นให้ได้อย่างรวดเร็ว หากลองมองว่าอุปสรรค์เป็นเรื่องธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นได้ในชีวิต อุปสรรคที่เกิดขึ้นเหล่านั้นจะกลายเป็นโอกาสในการพัฒนาให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ Adaptability ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในโลก VUCA อย่างทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยความผันผวนและมีเรื่องราวไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ทักษะในการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้านข่าวสาร เทรนด์ ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาตนเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้หากเราเรียนรู้ ปรับตัวและ Active อยู่ตลอดเวลาก็จะช่วยให้เราสามารถก้าวไปได้ไกลนั่นเอง

– Rationality ความมีเหตุผล 🥰
เหตุผลที่ดีต้องไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว ไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดก็ควรมีเหตุผลอยู่เสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากเหตุและสิ้นสุดด้วยผล ระหว่างทางจากเหตุสู่ผล หากใช้กระบวนการไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ไม่แสวงหาแต่ประโยนช์ที่ให้ได้มาเพื่อความสุขของตนเองจนเกิดความขัดแย้งหรือเกิดความทุกข์มากกว่าความสุข และเมื่อมีปัญหาหรือประเด็นที่ไม่ตรงกัน ก็สามารถยุติได้โดยใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์มาตัดสินหรือไม่ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

3) Ownership ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 🙋
========================
ความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของงานนั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญใน Culture ขององค์กร เพื่อที่จะให้ทีมงานรู้สึกเหมือนว่า เขาได้เป็นเจ้าของกิจการจริงๆ ซึ่งความรู้สึกแบบนี้จะช่วยนำพาองค์กรเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

– Proactive พฤติกรรมเชิงรุกในการควบคุมสถานการณ์ 👍
Proactive เป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเอง โดยไม่ปล่อยให้อดีต การกระทำ คำพูด หรือสถานการณ์ที่เลวร้ายกลายมาเป็นข้ออ้างในการที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ พูดง่ายๆ คือการไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั่นเอง การฝึกคิดแบบ Proactive จะช่วยให้เรามีสติ สามารถควบคุมการกระทำของตัวเองได้ ตัดสินใจ รวมทั้งเลือกตอบสนองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองและผู้อื่นและรับมือกับความผันผวนที่จะตามมาในอนาคตรวมถึงรู้เท่าทัน หามาตรการรับมือในสิ่งที่ตนควบคุมได้

– Role Modeling การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 🥰
ในโลกนี้มีบุคคลที่ทุกจารึกถึงคุณงามความดีไว้มากมาย หากเราลองจินตนาการหยิบยกมาสักหนึ่งคนเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต โดยยึดเอาสิ่งที่ดีของบุคคลนั้นๆ ทั้งทัศนคติ พฤติกรรม วิสัยทัศน์ เป้าหมายในการทำงาน หรือสิ่งอื่นๆ ที่น่านำไปเป็นแบบอย่าง เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆ ในการใช้ชีวิตให้กับเราได้… แล้วใครกันนะที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของคุณ? 😊

– Execution การลงมือทำตามแผนการหากมีแต่แผนการและกลยุทธ์แต่ขาดการลงมือทำให้ได้ตามแผน ทุกสิ่งที่คิดและวางแผนมาทั้งหมดก็ไร้ค่า การลงมือทำตามแผนเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ระบุไว้ในแผนงาน และสามารถลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในไว้ ดั่งคำกล่าวที่ว่า เป้าหมายมีไว้พุ่งชน✌️

แล้วคุณล่ะ? Core Value ที่คุณให้คุณค่าและยึดถือไว้คืออะไร?😊

Reference :
https://www.mangozero.com/empathy/
https://www.queensu.ca/…/11_s3_03_defining…
https://youtu.be/8itdfg7tQVY
มีวิธีฝึกวินัยง่ายๆ ให้กับตัวเองอย่างไร? I 5 Minutes Podcast EP.988
https://youtu.be/3QouuSu4_aE
RESILENCE ล้ม แล้วลุกขึ้นใหม่ ทักษะที่จะทำให้คุณ “แพ้ไม่เป็น” I THE ARTICLE EP.55
https://youtu.be/I3YzbTwcJTc
วิธีควบคุมชีวิตตัวเอง ไม่ใช่ให้คนอื่นควบคุม I 7 Habits by นิ้วกลม EP1/2022
https://faq.sufficiencyeconomy.com/…/blog-post_20.html…

APOLLO 21 – We make AWESOME software in Chiang Mai
For more detail please visit – https://apollo21.asia

Categories: Blogs

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *